Hatályos: 2021. július 1-től

 

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a .hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásának és fenntartásának egységes rendjét biztosítsa, a domain-használóinak és másoknak jogait megóvja, a 2001. évi CVIII. törvény 15./A§-ában foglalt önszabályozás lehetőségeivel élve megalkotta a jelen Domainregisztrációs Szabályzatot. Jelen Domainregisztrációs Szabályzat a tárgyban készült szerződéses rendszer részeként került kiadásra és azt a rendszer alkalmazása során minden külön hivatkozás nélkül alkalmazni kell.

I. Fejezet: A Domainregisztrációs Szabályzatban használt fogalmak

A jelen Domainregisztrációs Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az alábbi fogalmakat a következő értelemben használja:

Domain: Önálló internet tartomány, az internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.

Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért, ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő.

Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu domain.

Második szintű domain: Közvetlenül a .hu felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu).

Közdomain: A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó a weboldalán hozza nyilvánosságra.

Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy domain-igénylőnek.

Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.

Feltételes használatba adás: Az igényelt domain név technikai használatba adása a delegálást megelőzően.

Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a .hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az Internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.

Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató, amely a domaint igénylő vagy használó szabad választása és megbízása alapján, vele szerződéses viszonyban állva, a domain delegálással, regisztrálással és fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

Okirat alapú domain igénylés: A domain-igénylő az igényelt domain kapcsán delegálás-igénylési szerződést köt egy regisztrátorral, melynek során az 1.2.2.1 pontnak megfelelően megadja az összes kötelező adatot és megteszi a szükséges nyilatkozatokat. A domain igénylésre vonatkozó nyilatkozatokat a domain-igénylő papír alapon teszi, vagy elektronikus úton hitelesítve adja meg. A Regisztrátor köteles az igénylés dokumentumait, vagy azok elektronikus másolatát elektronikusan a Nyilvántartásba továbbítani.

A jelen Szabályzat korábban hatályos változataiban szereplő Igénylőlap alapján regisztrált domain okirat alapján nyilvántartott domainnek minősül, függetlenül attól, hogy az Igénylőlap papír alapon került aláírásra, vagy elektronikus úton került hitelesítésre.

Okirat alapján nyilvántartott domain: olyan domain, melyet, vagy okirat alapon igényeltek, vagy valamelyik megerősítő eljárás alapján igényeltek, de később a domain-használó kérte az áttérést okirat alapú nyilvántartásra.

A jelen Szabályzat korábban hatályos változataiban szereplő Igénylőlap alapján regisztrált domain okirat alapján nyilvántartott domainnek minősül, függetlenül attól, hogy az Igénylőlap papír alapon került aláírásra, vagy elektronikus úton került hitelesítésre.

Megerősítő eljárás alapú domain igénylés: a domain-igénylő az igényelt domain kapcsán delegálás-igénylési szerződést köt egy regisztrátorral, melynek során az 1.2.2.1 pontnak megfelelően megadja az összes kötelező adatot és megerősítő eljárás keretében erősíti meg igénylését, illetve teszi meg az 1.2.2.1 pontban leírt nyilatkozatokat.

Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain: olyan domain, melyet, vagy valamelyik megerősítő eljárás alapján igényelték, vagy amelyet okirat alapon igényelték, de később a domain-használó kérte az áttérést megerősítő eljárás alapján történő nyilvántartásra.

Egyfaktoros megerősítő eljárás: Olyan eljárásmód, amely során az igénylő a birtokában levő faktor használatával regisztrálást, adatváltozást, regisztrátor váltást vagy domain-használó váltást engedélyez. A Nyilvántartó az igénylő által előre megadott email címre (faktor) egy olyan linket (URL-t) küld, melyen az Igénylő egy időleges weboldalt talál a változás leírásával. Itt lehetősége van megerősíteni a módosítási szándékát vagy elutasítani. Ha nem erősíti meg az adott időkereten belül a jóváhagyás gomb megnyomásával, a módosítás nem lép életbe. A domain-használónak különös figyelmet kell fordítania arra, hogy az általa megadott faktor feletti rendelkezést el ne veszítse, és azon üzeneteket tudjon fogadni a Nyilvántartótól. A Nyilvántartó bevezethet faktorként további műszaki megoldásokat. Az egyfaktoros megerősítést minden esetben cselekvőképes természetes személynek kell elvégeznie, azaz automatikus számítógépes megerősítő rendszert tilos alkalmazni.

Kétfaktoros megerősítő eljárás: Olyan eljárásmód, amely során az igénylő a birtokában levő két faktor használatával regisztrálást, adatváltozást, regisztrátor váltást vagy domain-használó váltást engedélyez. A Nyilvántartó az igénylő által előre megadott email címre (első faktor) egy olyan linket (URL-t) küld, melyen az Igénylő egy időleges weboldalt talál a változás leírásával. Itt meg kell adnia azt a kódot, melyet a Nyilvántartó az igénylő által megadott telefonszámára (második faktor) küld – ez történhet hangbemondással vagy SMS-ben küldve. Ezután lehetősége van megerősíteni a módosítási szándékát vagy elutasítani. Telefonszámnak a Szabályzat 1.1.1 pontjában szereplő országok nem emelt díjas számai adhatók meg. Ha nem adja meg a helyes kódot az adott időkereten belül, a módosítás nem lép életbe. A domain-használónak különös figyelmet kell fordítania arra, hogy az általa megadott két faktor feletti rendelkezést el ne veszítse, és azokon üzeneteket tudjon fogadni a Nyilvántartótól. A Nyilvántartó bevezethet első vagy második faktorként további műszaki megoldásokat. A kétfaktoros megerősítést minden esetben cselekvőképes természetes személynek kell elvégeznie, azaz automatikus számítógépes megerősítő rendszert tilos alkalmazni.

Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtó személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

Domain-használó: Az a személy, akinek számára a domain delegálásra került.

Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.

Nyilvántartó: A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat). A Nyilvántartó a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által a tevékenységre felhatalmazott szervezet az ISZT Nonprofit Kft.

Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben őrzött adatok, amelyek a domain-delegálásokkal kapcsolatosak.

Nyilvántartó weboldala: A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk internetes megjelenésének helye (https://www.domain.hu).

Alternatív Vitarendező Fórum: A Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációval kapcsolatos jogviták során a jelen Szabályzat és a külön anyagi és eljárási szabályok szerint járjon el.

Tanácsadó Testület (TT): Független szakértőkből áll, amely az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működik, és amely a még nem delegált, feltételesen használatba adott domain delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerűségét.

Panaszos: A jelen Szabályzat V. fejezete alapján annak megállapítását kérő személy, hogy az adott domain név adott domain-igénylőnek történő delegálása a Szabályzatba ütközik.

Panaszolt: A domain-igénylő, akivel szemben a részére feltételesen használatba adott domain delegálásának a Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik.

Regisztrációs Döntnök: Az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő, független döntnökökből álló bíróságon kívüli vitarendező szolgáltatás, amely a már delegált domain nevek delegálásának a domain-használótól történő visszavonásáról és átruházásáról dönt.

Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri egy adott domain delegálásának visszavonását, illetve részére történő átruházását.

Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain delegálásának a visszavonását, illetve átruházását kérik.

Hotline Döntnöki Fórum (HDF): az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő, független döntnökökből álló, bíróságon kívüli vitarendező szolgáltatás, amely a delegált domainek alatt közölt jogellenes információ, az információval kapcsolatos jogellenes magatartás, vagy a más jogát vagy jogos érdekét sértő információval kapcsolatos bejelentés esetén, a Nyilvántartóval együttműködési megállapodást kötött, Magyarországon erre a célra fenntartott bejelentő szolgálatok (hotline) kérelme alapján a rá vonatkozó külön eljárási szabályzat alapján járhat el.

A domain lejárati dátuma: az az időpont, ameddig a domain használati díja a Nyilvántartónál rendezett. A díjat a Nyilvántartónak a Regisztrátor fizeti meg.

II. Fejezet: A domain igénylésére és regisztrálására vonatkozó szabályok

1. A domain delegálás igénylése

1.1.    A domain-igénylőre vonatkozó kritériumok

1.1.1    Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás domain-igénylője lehet:

 1. a) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, továbbá Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgára, vagy ezen államok hatósága által kiállított személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal rendelkező természetes személy, vagy
 2. b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy, vagy
 3. c) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, vagy Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország területén:
  1. i. jogszabály útján létrehozott
  2. ii. hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett, vagy bejegyzett, vagy
  3. iii. erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő jogi személy.
 4. d) továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott vagy a Magyarország területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja.

1.1.2    Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálás domain-igénylője bármely hazai vagy külföldi, természetes személy vagy jogi személy lehet.

1.1.3    A Domain-igénylő természetes személy csak tizennyolc életévet betöltött személy lehet, kivéve jogszabály által előírt jogutódlás eseteit (pl. öröklés).

1.2.    A delegálási eljárás általános szabályai

1.2.1    Domain delegálásnak kezdeményezése

1.2.1.1 A delegálás előfeltétele, hogy a domain-igénylő valamelyik általa kiválasztott Regisztrátornál igényelje a domaint, az adott Regisztrátor szerződéses feltételei szerint. A Regisztrátor szerződéses feltételei nem lehetnek ellentétesek Szabályzat rendelkezéseivel. Eltérés esetén a Szabályzatban foglalt előírásokat kell az adott domain név igénylésével és használatával keletkező jogviszonyokban alkalmazni.

1.2.1.2 Domain delegálási igénylés Nyilvántartóhoz való benyújtására az arra a Nyilvántartóval szerződés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain-igénylő erre vonatkozó megbízása alapján jár el.

1.2.1.3 A Regisztrátor a delegálás-igénylési szolgáltatást díjfizetési feltételekhez kötheti.

1.2.1.4 A domain-igénylőnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti követelmények teljesüléséről.

1.2.2    Az Igénylés

1.2.2.1 Domain-igénylő a választott domain nevet, valamint az alábbiak közül a rá vonatkozó kategória, és az Adminisztratív kapcsolattartó adatait köteles a domain igénylése kapcsán a vele szerződött Regisztrátornak megadni:

 1. i. Természetes személy domain-igénylő: neve, postacíme, email címe, telefonszáma, és az igénylő választása szerint: vagy a személyazonosító okmány száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány vagy letelepedési engedély), vagy a születési dátuma.
 2. ii. Jogi személy domain-igénylő: neve, postacíme, email címe, telefonszáma, adószáma, törvényes képviselő neve.
 3. iii. Egyéni vállalkozó domain-igénylő: neve, postacíme, email címe, telefonszáma, adószáma.
 4. iv. Elhunyt domain-használó örököse, mint domain-igénylő: neve, postacíme, email címe, telefonszáma, választása szerint: vagy a személyazonosító okmány száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány vagy letelepedési engedély), vagy a születési dátuma; valamint: hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány vagy öröklési nyilatkozat.
 5. v. Névhasználatot engedélyező személy részéről: neve, lakcíme.
 6. vi. Az Adminisztratív kapcsolattartó adatai (amennyiben különbözik a domain-igénylőtől): neve, postacíme, email címe, telefonszáma, egyéni vállalkozó esetén az adószáma.

Az igénylés érvényességének feltétele, hogy a domain-igénylő a delegálás-igénylésében a valóságnak megfelelően a jelen pont szerint az összes kötelező adatot megadja és nyilatkozzon, hogy:

 1. i. a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és
 2. ii. a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadásáról, és hogy azokat a domain igénylés és delegálás teljes tartama alatt magára nézve kötelezőnek tekinti, és
 3. iii. a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntéseinek, és
 4. iv. arra vonatkozóan, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, és személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezelését elfogadja.

1.2.2.2 Okirat alapú igénylés esetén a domain-igénylő az 1.2.2.1 pontban előírt adatokat és jognyilatkozatokat:

 1. i. természetes személy domain-igénylő esetén magának, vagy meghatalmazott képviselőjének (a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyidejű csatolásával),
 2. ii. jogi személy esetén a törvényes képviselőnek vagy meghatalmazottjának kell hitelesítenie és a Regisztrátorhoz eljuttatnia. A hitelesítés történhet papír alapon saját kezű aláírással, vagy elektronikus úton kötött szerződés esetében elektronikus úton hitelesítve.

1.2.2.3 Megerősítő eljárás alapú igénylés esetén a domain-igénylő az előírt adatokat a Regisztrátor által felkínált módok valamelyikével adja meg. Az igénylő által megadott (egy- vagy kétfaktoros) megerősítő eljárás keretében erősíti meg igénylését, illetve teszi meg az 1.2.2.1 pontban leírt nyilatkozatokat. A domain-igénylőnek a megerősítést olyan határidővel kell megtennie, hogy az a Nyilvántartóhoz a megerősítést kérő kommunikáció kiküldésétől számított 14 napon belül befejeződjék.

1.2.2.4 A Regisztrátor köteles az igény átvételét igazolni és olyan nyilvántartást vezetni, amelyből hitelt érdemlően megállapítható az átvett igények beérkezésének ténye és sorrendje (időpontja).

1.2.2.5 A Regisztrátor kötelessége a Nyilvántartásba továbbítani az igényléshez szükséges valamennyi adatot. Az igénylés időpontjának az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat tekintendő, amelyikkel a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette.

1.2.2.6 Megőrzési kötelezettség:

 1. i. Okirat alapú igénylés esetén, a Regisztrátor az igénylésnél esetlegesen benyújtott dokumentumokat papíron vagy elektronikus formában, illetve a megadott adatokat és jognyilatkozatokat elektronikus formában archiválva a domain-használóval fennálló jogviszonyának megszűnése napjától számított egy éven keresztül köteles megőrizni. A domain-igénylő vagy domain-használó által a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadására és magára nézve kötelezőnek elfogadására vonatkozó, elektronikus úton tett jognyilatkozatát a Nyilvántartó elektronikus formában rögzíti és archiválja.
 2. ii. Megerősítő eljárás alapú igénylés esetén, a Regisztrátor az igénylésnél részére megadott adatokat és jognyilatkozatokat elektronikus formában archiválva a domain-használóval fennálló jogviszonyának megszűnése napjától számított egy éven keresztül köteles megőrizni. A domain-igénylő vagy domain-használó 1.2.2.1 pont szerinti nyilatkozatok elfogadására vonatkozó megerősítését a Nyilvántartó elektronikus formában rögzíti és archiválja.

1.2.2.7 Az igénylés során a kötelező adatok Nyilvántartásba továbbítására, a jognyilatkozatok meglétére, továbbá ezek megőrzésére vonatkozó szabályoktól való eltérés esetén a Nyilvántartóval szemben a Regisztrátor felel.

1.2.2.8 Az igénylés során megadott adatokat, és a közölt bármely további információt a Nyilvántartó az Adatvédelmi Tájékoztatóban közölteknek megfelelően kezel, és tesz hozzáférhetővé a nyilvánosság vagy harmadik fél számára. A Regisztrátor felelős a domain-igénylő által megadott adatok pontos rögzítéséért is.

1.2.3    Az igény kezelése

1.2.3.1 A Regisztrátor az igénylés ügyintézésében felmerült esetleges problémákról (pl. a domain működésére vonatkozó technikai előírásokkal való ütközés, stb.) köteles a domain-igénylőt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében – a Nyilvántartóval kötött szerződés és a Szabályzat rendelkezései szerint – vele egyeztetve eljárni.

1.2.3.2 Nyilvántartó a Regisztrátor által a Nyilvántartásban rögzített, a Szabályzatnak megfelelő igények feldolgozását haladéktalanul megkezdi, és elvégzi annak ellenőrzését, hogy az igény megfelel-e a domain technikai működőképességére vonatkozó, a jelen Szabályzat 11. pontjában szereplő követelményeknek, (valamint megerősítő eljárás alapú igénylés esetén elindítja a megfelelő megerősítő eljárást). Amennyiben a Nyilvántartó azt állapítja meg, hogy a műszaki követelmények nem teljesülnek, akkor erről, a műszaki hiba megjelölésével értesíti a Regisztrátort. A Regisztrátornak és az igénylőnek a Nyilvántartásba vételt követő 14 nap áll rendelkezésére a hiba megszüntetésére, a domain technikai működőképességére vonatkozó követelményeknek való megfeleltetésre. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.

1.2.3.3 A technikai működőképesség követelményeinek ellenőrzése mellett a Nyilvántartó ellenőrzi az igénynek a Szabályzat 2.1, 2.2.3 és 2.2.4 pontjaiban foglalt követelményeknek való megfelelőségét, valamint az igényléshez szükséges kötelező adatok meglétét.

1.2.3.4 Nem vonható felelősségre a Nyilvántartó azért, mert bejegyzésre kerül egy olyan domain név, mely nem felel meg a Szabályzatnak. A domain név választásért kizárólag a domain-igénylő felel, a Szabályzat 2.3 pontjában rögzítettek szerint.

1.2.3.5 Amennyiben a Nyilvántartó azt észleli, hogy egy igénylés hiányos vagy a Szabályzattal ellentétes, arról a Regisztrátort, az ok megjelölésével, lehetőleg egy munkanapon belül értesíti. A Regisztrátornak 14 nap áll rendelkezésére arra, hogy a domain-igénylővel egyeztetve a hiányt pótolja, vagy az igényt visszavonja. Ha a Regisztrátor e határidőn belül ezen lépések egyikét sem rögzíti a Nyilvántartásban, akkor az igény automatikusan törlődik. Ilyen törlést követően a Nyilvántartó azonos domain névre vonatkozó igényt ugyanazzal a hiányossággal nem fogad be.

1.2.3.6 Amennyiben egyes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó a Szabályzatnak való meg nem felelés miatt elutasítja, nem vonható ezért felelősségre. A Nyilvántartó elutasító döntésével szemben a domain-igénylő kérheti a Szabályzat 9. pontja szerint az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását.

1.2.3.7 Az 1.2.3.1. – 1.2.3.5 pontok szerinti eljárást követően a domain az igénylő feltételes használatába kerül, és azt a Nyilvántartó a weboldalán nyilvánosan meghirdeti a delegálásra váró domainek listájában. A feltételes használat alatt a domain-igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.

1.2.3.8 Ha a kihirdetett igény ellen határidőn belül panaszt nyújtanak be, úgy a 9. pont szerinti alternatív vitarendezési eljárás (Tanácsadó Testület eljárása) eredményétől függően, annak lefolytatását követően a domain vagy végleges delegálásra kerül, vagy a Nyilvántartó törli az igényt.

1.2.3.9 Ha az igény ellen határidőn belül nem nyújtanak be panaszt, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, és a Nyilvántartásban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:

 1. i. a delegált domain neve,
 2. ii. a delegált domain műszaki adatai,
 3. iii. a domain-használó és az adminisztratív kapcsolattartó adatai.

A Nyilvántartó weboldalán nyilvánosan elérhető módon (whois) a delegált domainekkel kapcsolatban a következő adatok jelennek meg:

 1. a) a delegált domain neve,
 2. b) a delegált domain műszaki adatai,
 3. c) jogi személy, illetve egyéni vállalkozó domain-használó adatai,
 4. d) a domain lejárati dátuma.

2.   A domain név

2.1.    A domain névre vonatkozó formai követelmények

2.1.1    A domain név legalább 2, legfeljebb 63 karakterből* állhat.

2.1.2    A domain névben használható karakterek

 1. a) a latin ábécé ékezet nélküli kisbetűi: a-z,
 2. b) a magyar ékezetes kisbetűk: á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű,
 3. c) a numerikus karakterek: 0-9,
 4. d) a kötőjel: –

2.1.3    A domain név elején és végén nem állhat kötőjel. A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet harmadik és negyedik karakterként.

2.2     A domain névvel kapcsolatos egyéb kritériumok

2.2.1    A domain-igénylő a delegálni kért domain nevet a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a legfontosabb védjegy adatbázisokat[i].

2.2.2    Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan:
 1. a) jogellenes, vagy
 2. b) gyűlölet-, vagy félelmet keltő, vagy
 3. c) megtévesztő.
2.2.3    Nem választható olyan domain név, amely:
 1. a) az adott közdomain alatt már regisztrálva van, vagy
 2. b) a Nyilvántartó weboldalán közzétett védett nevek körébe tartozik.

2.2.4    Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén:

 1. a) azon magyarországi települések esetében, melyek helyi önkormányzattal rendelkeznek, csak a helyi önkormányzat jogosult a település nevével (magyarul, és a helyi nemzeti kisebbség nyelvén, ha van ilyen hivatalos településnév) megegyező domain nevet választani,
 2. b) csak az adott ország hivatalos képviselete jogosult az ország nevével (magyarul, angolul) megegyező domain nevet választani.

Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálásra ez a megkötés nem vonatkozik.

2.2.5    Közvetlenül a második szintű tm.hu közdomain alatti delegálási igényhez csak olyan domain név választható, amely a domain-igénylő védjegye.

2.3     Felelősség a domain név választásáért
2.3.1    Kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős:
 1. a) a domain név választásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
 2. b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,
 3. c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.
2.3.2    A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles:
 1. a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és választását, annak jogszerűsége szempontjából, az igénylést megelőzően ellenőrizni,
 2. b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,
 3. c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,
 4. d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.

2.3.3    A Szabályzatban, valamint a domain-igénylővel, illetve domain-használóval fennálló megállapodásban foglalt rendelkezések betartása esetén, sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felelnek a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

2.3.4    A Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerős vagy előzetesen végrehajtható bírósági határozatokat perben állása nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a vitát lezáró döntés (az Alternatív Vitarendező Fórum állásfoglalása, vagy döntése), jogerős határozat vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.

III. Fejezet: A domain delegálás fenntartása

3.   A delegálás fenntartása

3.1       A delegálás fenntartásának feltétele, hogy a domain-használó valamelyik Regisztrátorral érvényes delegálás-fenntartási szerződéssel rendelkezzen, és hogy annak fennállását a Regisztrátor rögzítse a Nyilvántartásban. A megállapodás feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzattal. A domain-használónak a delegálás ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkor aktuális Szabályzat feltételeinek.

3.2       A Regisztrátor a delegálás-fenntartás szolgáltatást díjfizetési feltételekhez kötheti.

3.3.    Regisztrátor váltás

3.3.1    A domain-használó a delegálás ideje alatt Regisztrátort válthat. A domain-használónak a domain fenntartására új delegálás-fenntartási szerződést kell kötnie, ehhez az általa választott új Regisztrátor részére a domain fenntartására az 1.2.2 pontnak megfelelő igénylést kell benyújtania, az adott Regisztrátor szerződéses feltételei, továbbá a jelen 3.3. pont szerint.

3.3.2    Okirat alapján nyilvántartott domain esetén, főszabály szerint a domain-használó az új Regisztrátornál is okirat alapján igényli a domaint. Amennyiben a domain-használó az új Regisztrátornál már megerősítő eljárással igényli a domaint, akkor két lehetősége van:

3.3.2.1 A domain-használónak az igénnyel egyidejűleg be kell nyújtania az új regisztrátornak azt a 3.6.1 pont szerinti okiratot, melyben kéri a domain áttérítését okirat alapú nyilvántartásról megerősítő eljárás alapján történő nyilvántartásra. Azután a domain-használó igénylését és a szükséges nyilatkozatokat megerősítő eljárással hagyja jóvá, illetve teszi meg, vagy

3.3.2.2 A domain-használónak az igénnyel egyidejűleg be kell nyújtania az új regisztrátornak azokat az okiratokat, amik az okirat alapján igényelt domain átkéréséhez szükségesek (okirat alapján megtörténik az átkérés), majd a regisztrátor saját hatáskörben típus-váltást végez a 3.6.1.2 pont szerint.

3.3.3    Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén, amennyiben az új Regisztrátornál a domain-használó megerősítő eljárással igényli a domaint, a domain-használó a regisztrátor váltást és a szükséges nyilatkozatokat megerősítő eljárással hagyja jóvá, illetve teszi meg. Ebben az esetben a Nyilvántartó a domain-használónak először azokat az ellenőrző faktor adatait használja az ellenőrzésre, melyeket a domain-használó a regisztrátor váltás előtti Regisztrátorának adott meg. Amennyiben a domain-használó az új regisztrátornak új faktor adatokat adott meg, a Nyilvántartó ezen új adatokkal is lefolytatja a megerősítő eljárást.

3.3.4    Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén, amennyiben az új Regisztrátornál a domain-használó okirat alapú eljárással igényli a domaint, akkor a domain-használónak ezzel egyidejűleg, a 3.6.2 pontnak megfelelően, kezdeményezheti a domain áttérítését megerősítő eljárás alapján történő nyilvántartásról okirat alapú nyilvántartásra. Azután a domain-használó a regisztrátor váltást és a szükséges nyilatkozatokat megerősítő eljárással hagyja jóvá, illetve teszi meg. Ebben az esetben a Nyilvántartó a domain-használónak azokat az ellenőrző faktor adatait használja az ellenőrzésre, melyeket a domain-használó a regisztrátor váltás előtti Regisztrátorának adott meg.

3.3.5    A domain-használónak a megerősítést minden esetben olyan határidővel kell megtennie, hogy az a Nyilvántartóhoz a megerősítést kérő kommunikáció kiküldésétől számított 14 napon belül megérkezzen.

3.3.6    Amennyiben a Regisztrátornak a Nyilvántartóval kötött regisztrátori tevékenység végzésére jogosító szerződése megszűnik, úgy a regisztrátor váltás az alábbiak szerint történik:

3.3.6.1 Amennyiben a szerződést

 • a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó rendes felmondással mondja fel, úgy legkésőbb a felmondási idő felének elteltéig, de ha a felmondási idő fele  30 napnál kevesebb lenne, úgy a felmondás közlésétől számított 30 napon belül,
 • a Regisztrátor rendkívüli felmondással mondja fel, úgy legkésőbb a szerződés felmondás közlésétől számított 30 napon belül

jogosult maga helyett más Regisztrátorként működő személyt (Új Regisztrátor) állítani. Amennyiben az így kijelölt Új Regisztrátor nem az igénylőkkel fennálló domain fenntartási szerződések átruházásával lép a régi Regisztrátor helyébe, úgy az Új Regisztrátort úgy kell tekinteni, mint aki a 3.3.6.3 pont szerinti pályázati eljárás győztese, és az Új Regisztrátornak ennek megfelelően kell eljárnia. A régi Regisztrátor legkésőbb az Új Regisztrátor kijelölésével egyidejűleg köteles annak írásbeli elfogadó nyilatkozatát a Nyilvántartónak átadni, egyúttal köteles átadni a régi és Új Regisztrátor közös nyilatkozatát arról, hogy a regisztrátor váltás az igénylőkkel fennálló szerződések átruházásával történik-e meg az Új Regisztrátor által.

3.3.6.2 Amennyiben a Regisztrátor maga helyett nem jelöl új Regisztrátort a 3.3.6.1 pont szerinti határidőn belül, vagy amennyiben a 3.3.6 pontban említett szerződést a a Nyilvántartó azonnali hatályú felmondással mondja fel, úgy a Nyilvántartó a regisztrátorok körében pályázati eljárást folytat le.

3.3.6.3 Amennyiben felmondás miatt pályázati eljárás került lefolytatásra, vagy mert a 3.3.6.1 szerint kijelölt Új Regisztrátort úgy kell tekinteni, mint egy pályázat győztesét, úgy az Új Regisztrátor 10 napon belül köteles az érintett valamennyi domain használót (Nyilvántartásban megadott email és/vagy postai elérhetőségein) értesíteni. A domain használó jogosult dönteni, hogy az Új Regisztrátorral vagy bármely másik regisztrátorral köt domain fenntartási szerződést. A Nyilvántartó pályázat nyertesének kiértesítésével egyidejűleg a 6.1.e) pontnak megfelelően a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt. Amennyiben a pályáztatás ismételten lebonyolításra kerül, úgy a 6.1.e) pont szerinti 45 napos határidő az újabb pályázat újabb nyertesének kiértesítésével egyidejűleg újrakezdődik.

3.3.6.4 Amennyiben a Nyilvántartó megállapítja, hogy a pályáztatás több próbálkozás ellenére is sikertelen volt, akkor a 6.1.e) pontnak megfelelően a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, és erről a domain-használókat a Nyilvántartásban lévő email címükön értesíti. Ebben az esetben a domain-használóknak a domain fenntartása érdekében a Szabályzat 4.2 pontja szerint, bármely Regisztrátorral új fenntartási szerződést kell kötniük.

3.4       A domain-használónak a delegálás fenntartása alatt rendelkeznie kell adminisztratív kapcsolattartóval. Az adminisztratív kapcsolattartóval kapcsolatos szabályokat a Szabályzat 12. pontja tartalmazza.
3.5    A domain-használó adataiban történő változások

3.5.1    A domain-használó tartozik az 1.2.2.1 pont szerint megadott adataiban bekövetkezett változást a változás megtörténtét követően haladéktalanul a Regisztrátorának bejelenteni.

3.5.2    Ha a domain-használó olyan jogi személy, amelyik nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése megtörténte előtt kezdte meg működését, a nyilvántartásba vétel vagy bejegyzés tényét, illetve az erre irányuló kérelmet jogerősen elutasító végzés tényét tartozik a végzés kézhezvételét követően haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni.

3.5.3    A domain-használó adatainak módosítása, úgy történik, hogy a domain-igénylő az adatok változását a Regisztrátornak bejelenti, aki ezt továbbítja a Nyilvántartásba.

3.5.4    Okirat alapján nyilvántartott domain esetén a domain-használónak abban az esetben kell a változást okirattal igazolnia, amennyiben:

 1. a) jogi személyek esetén: megváltozott az adószáma, és/vagy a neve, ideértve a névváltozást és a jogutódlást (pl. összeolvadás, beolvadás, kiválás stb.), de ide nem értve az átruházást, amelynek szabályait a 7. pont tartalmazza;
 2. b) természetes személyek esetétén: névváltozás és jogutódlás (ideértve az öröklést, de ide nem értve az átruházást), és/vagy a személyazonosító okmány szám változása.

A Regisztrátor az okiratokat elektronikus úton továbbítja a Nyilvántartásba.

3.5.5    Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén a domain-használónak abban az esetben kell az adatváltozást megerősítő eljárással jóváhagynia, amennyiben:

 1. a) faktor adata változik (ebben az esetben a változást mind az eredeti, mind az új faktor adatokkal jóvá kell hagynia), vagy
 2. b) jogi személyek esetén: megváltozott a neve, ideértve a névváltozást és jogutódlást (pl. összeolvadás, beolvadás, kiválás stb.), de ide nem értve az átruházást, valamint az adószáma;
 3. c) természetes személyek esetétén: névváltozás és jogutódlás (ideértve az öröklést, de ide nem értve az átruházást), valamint a személyazonosító okmány szám változása.

Átruházás miatti módosítások szabályait a Szabályzat 7. pontja részletezi.

3.5.6    Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén amennyiben a domain-használó olyan, a Nyilvántartásban szereplő adatát változtatja meg, amelyhez nem szükséges megerősítő eljárás, akkor az adatváltozás megtörténtéről a Nyilvántartó vagy a Regisztrátor emailben értesíti.

3.5.7    Megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetén amennyiben a domain-használó elveszíti rendelkezését valamelyik ellenőrzési faktora felett (így pl. megszűnik az email címe vagy telefonszáma), a faktor adat(ok) pótlását a Regisztrátoránál igényelheti. A Regisztrátor két eljárást biztosíthat a domain-használó számára:

3.5.7.1 Faktor adatok pótlása a domain-használó nyilatkozatával:

 1. a) A domain-használó az új faktor adato(ka)t a Regisztrátorához eljuttatott, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban adja meg.
 2. b) A Regisztrátor az adatokat elektronikus úton továbbítja a Nyilvántartásba, ami után a Nyilvántartó először az eredeti ellenőrzési faktor(ok)ra indít megerősítő eljárást, melynek során a domain-használó, amennyiben mégis rendelkezik e faktorok fölött, megtilthatja a kért faktor adat változtatást.
 3. c) Amennyiben a domain-használó 3 munkanapon belül nem tiltja meg a faktor adat változtatást az eredeti faktorral, illetve faktorokkal, akkor a Nyilvántartó ellenőrzi a nyilatkozatot, majd elindítja az új faktor adatokkal a megerősítő eljárást, melynek során a domain-használó megerősítheti vagy elutasíthatja a változtatást.

3.5.7.2 Faktor adatok pótlása a domain-használó azonosításával:

 1. a) A domain-használó megadja az új faktor adato(ka)t a Regisztrátorának.
 2. b) A Regisztrátor – a domain-használó azonosítását követően – az adatokat elektronikus úton továbbítja a Nyilvántartásba, ami után a Nyilvántartó az új faktor adatokkal lefolytatja a megerősítő eljárást.
3.6    Okirat-, valamint megerősítő eljárás alapján történő domain nyilvántartás közötti váltások

3.6.1    Egy okirat alapján nyilvántartott domaint a domain-használója áttéríthet megerősítő eljárás alapján nyilvántartottra. A domain-használó ezt a Regisztrátoránál igényli. A Regisztrátor két eljárást biztosíthat a domain-használó számára:

3.6.1.1 Nyilvántartás típus váltás a domain-használó nyilatkozatával:

 1. a) A domain-használó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik az áttérésről, és egyidejűleg megadja az ellenőrző faktor(ok) adatait.
 2. b) A nyilatkozatot a domain-használó a Regisztrátorának köteles megküldeni, a Regisztrátor pedig azt elektronikus úton továbbítani a Nyilvántartásba. Ezután a Nyilvántartó ellenőrzi a nyilatkozatot, majd lefolytatja a megerősítő eljárást.

3.6.1.2 Nyilvántartás típus váltás a domain-használó azonosításával:

 1. a) A domain-használó a váltást a Regisztrátoránál igényli.
 2. b) A Regisztrátor – a domain-használó azonosítását követően – az igényt elektronikus úton továbbítja a Nyilvántartásba, ami után a Nyilvántartó lefolytatja a megerősítő eljárást.

3.6.2    Egy megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domaint a domain-használója áttéríthet okirat alapján nyilvántartottra. Ebben az esetben a domain-használó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan (ideértve az elektronikus úton hitelesített okiratot is) nyilatkozik az áttérésről. A nyilatkozatot a domain-használó a Regisztrátornak köteles megküldeni, a Regisztrátor pedig azt elektronikus úton továbbítani a Nyilvántartásba. Ezután a Nyilvántartó lefolytatja a megerősítő eljárást.

3.6.3    Az egyfaktoros megerősítő eljárásról kétfaktorosra áttérni úgy lehet, hogy a domain-használó a Regisztrátornál ezt igényli, megadva a telefonszámot. A Regisztrátor továbbítja az igényt a Nyilvántartásba, a Nyilvántartó pedig lefolytatja a megerősítő eljárást.

3.6.4    A 3.3.2.2. és 3.5.7.2 valamint a 3.6.1.2. eljárásoknál a Regisztrátornak különös gondot kell fordítania a domain-használó faktor adatainak a Nyilvántartásba való pontos továbbítására és ezt megelőzően a domain-használó azonosítására. Az adatok pontos továbbításáért és a domain-használó azonosításának elvégzéséért a Regisztrátor kizárólagos felelősséggel tartozik.

3.6.5    Amennyiben egy megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében a domain-használó arra hivatkozva, hogy az okirat alapon nyilvántartott domainjét akaratán kívül térítették át megerősítő eljárás alapon nyilvántartottra, vagy a regisztrátora nem az akarata szerinti faktor adatokat rögzítette a Nyilvántartásba, úgy a tudomására jutástól számított 30 napon belül lehetősége van a Regisztrátorhoz panaszt benyújtani, és követelni az eredeti állapot visszaállítását, amennyiben a módosítás a Nyilvántartó részére továbbított teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat nélkül történt (vagyis a 3.3.2.2. vagy 3.5.7.2 vagy a 3.6.1.2 pont szerint). A domain-használó panaszát a domain regisztrátorának kötelessége befogadni és a nyilvántartásban a panaszt rögzíteni.

A Regisztrátor 30 napon belül köteles a Panaszra választ adni. Amennyiben a Regisztrátor a Panaszt igazoltnak találja, úgy a domaint visszaállítja okirat alapon nyilvántartottra, illetve visszaállítja az eredeti faktor adatokat.

A Panasz elutasítása esetén vagy, amennyiben a Regisztrátor határidőben nem válaszol, a domain-használó jogosult az alábbiakra:

 1. a) 15 napon belül a Nyilvántartóhoz Panaszt benyújtani. A Nyilvántartó 30 napon belül köteles a kivizsgálni, hogy a Regisztrátor szabályszerűen járt-e el, így különösen a domain-használó azonosítása igazolhatóan megtörtént-e. Amennyiben rendellenességet tapasztal, a Nyilvántartó felszólítja a Regisztrátort a domain-használó jogos panaszának teljesítésére. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nyilvántartó a domaint visszaállítja okirat alapon nyilvántartottra, illetve visszaállítja az eredeti faktor adatokat, feltéve, hogy ezen igényét a domain-használó teljes bizonyító erejű magánokiratban részére megerősíti.
 2. b) Ha a Panaszt a Nyilvántartó elutasítja, úgy az elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a Regisztrációs Döntnök 10.6 pontja szerinti eljárás lefolytatását.

IV. Fejezet: A domain delegálás megszűnése

4.   A delegálás felmondása

4.1       Ha a Regisztrátor a delegálás-fenntartási szerződés felmondását határozza el, akkor erről a domain-használót értesítenie kell és a felmondás tényét rögzítenie kell a Nyilvántartásban. A Regisztrátor a felmondással párhuzamosan beszüntetheti a delegálás műszaki szolgáltatását is, különösen, ha a domain-használó a Regisztrátorának a regisztrációs vagy fenntartási díjat felhívás ellenére a megjelölt ésszerű határidőn belül sem fizeti meg, vagy ha a domain nevet a Hálózathasználati Irányelvekben[ii] foglaltakkal ellentétes módon, különösen annak 4. pontjába ütközve spam küldésére, illetve a domain név alatt spamben hirdetett áru vagy szolgáltatás felkínálására használják.

4.2      Amennyiben a domain-használónak ilyen esetben bármilyen okból megszűnik a Regisztrátorával a domain delegálás-fenntartási szerződése, akkor egy általa választott másik Regisztrátorral új delegálás-fenntartási szerződést kell kötnie.

Az új fenntartási szerződést a domain-használónak az új Regisztrátorral olyan határidővel kell megkötnie, hogy az új szerződés megkötését a Regisztrátor a korábbi szerződés felmondásának Nyilvántartásban rögzített időpontjától számított 45 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja.

4.3       Amennyiben a Nyilvántartó észleli, hogy valamely domain-használó jogutód nélkül jogerősen törlésre került, erről a domain Regisztrátorát értesíti. A Regisztrátornak 30 nap áll rendelkezésére a helyzet tisztázására, mely idő alatt akár a 6.3.3 pontban leírt eljárás is lefolytatható. Amennyiben a helyzet rendezése sikertelen, úgy a Regisztrátor köteles a szerződés megszűnésének tényét a Nyilvántartásban rögzíteni.

Amennyiben a Regisztrátor a 30. nap végéig nem rögzíti a Nyilvántartásban a szerződés megszűnésének tényét, úgy azt a Nyilvántartó teszi meg.

5.   A delegálás felfüggesztése

5.1    A domain delegálást a Nyilvántartó felfüggeszti, ha:
 1. a) a bíróság előzetesen végrehajtható ideiglenes intézkedése a domain-használót eltiltja a domain használatától vagy más végrehajtható határozata, jogerős ítélete ezt írja elő,
 2. b) a bűnüldöző hatóság alapos gyanút közöl arra vonatkozóan, hogy a domain név választása vagy a domain használata bűncselekményt valósít meg,
 3. c) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja,
 4. d) a körülményekből alappal lehet arra következtetni, hogy a domain-használó által az igényléskor:
  1. 1. a személye azonosíthatóságára szolgáló megadott adatok nem voltak valósak, vagy
  2. 2. az általa adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt természetes személy személyes adatainak kezelésére nem rendelkezett hozzájárulással.

5.2       A domain delegálást a Nyilvántartó felfüggesztheti, ha:

 1. a) a domain-használó felhívás ellenére sem gondoskodik arról, hogy a domain megfeleljen a Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,
 2. b) a domain és/vagy a domain név használata az Internet működésében műszaki zavarokat okoz, vagy a felhasználók biztonságát súlyosan veszélyezteti,
 3. c) a Nyilvántartó nem függesztheti fel a domaint és nem alkalmazhatja a felfüggesztés 6.1 f) pontjában foglalt jogkövetkezményt, ha a domain-használó a domain igénylésekor megfelelt az 1.1 pontban foglalt kritériumoknak, ám utóbb bekövetkezett ok miatt a Szabályzat kizárólag ezen pontjának már nem felel meg.

5.3       Felfüggesztéskor a domain delegálás műszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad.

5.4.      Ha a domain felfüggesztésére az 5.1 d) 1. pont alapján kerül sor, a 6.1 c) pontja szerint a delegálás visszavonásra kerül, kivéve, ha a domain-használó 15 napon belül igazolja, hogy az igényléskor a személye azonosíthatóságára megadott adatok valósak voltak. Ha a domain felfüggesztésére az 5.1 d) 2. pont alapján került sor, akkor a felfüggesztéssel egyidejűleg a 12.8 pontban leírtak szerint kell eljárni.

6.   A delegálás visszavonása és törlése

6.1    A delegálást a Nyilvántartó visszavonja, ha:
 1. a) a domain-használó a Regisztrátorhoz intézett teljes bizonyító erejű vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával a domain használatáról lemond,
 2. b) a Nyilvántartásban domain-használóként szereplő jogi személy hivatalos nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerősen elutasították,
 3. c) a domain-használó által az igényléskor vagy átruházáskor adott nyilatkozatok, bemutatott dokumentumok, illetve a személye azonosíthatóságára szolgáló megadott adatok nem voltak valósak,
 4. d) az adminisztratív kapcsolattartó a Regisztrátorhoz intézett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával hitelt érdemlően tanúsítja, hogy a domain-használó meghalt vagy jogutód nélkül megszűnt és a domain használati joga másra át nem szállt,
 5. e) a Regisztrátor vagy Nyilvántartó a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerződést kötött,
 6. f) az 5.2 pont alapján felfüggesztés történt, és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétől számított 45 napon át sem került sor,
 7. g) a domain-használó nem gondoskodott arról, hogy a Nyilvántartásba a személye azonosíthatóságára és elérhetőségére szolgáló, valós és aktuális adatok legyenek bejelentve,
 8. h) a delegálás-igénylési és/vagy fenntartási megállapodás, vagy a Szabályzat elfogadására szolgáló jognyilatkozat hiányára derül fény,
 9. i) a bíróság végrehajtható határozata, jogerős ítélete a delegálás, a domain vagy domain név választás vagy használat jogellenességét állapítja meg vagy a delegálás megszüntetését rendeli vagy a domain-használót a határozat jogerősen eltiltja a domain nevet azonosító név vagy megjelölés használatától,
 10. j) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja, és a döntés kézbesítése napjától számított 30 napon belül a domain-használó nem igazolja az Alternatív Vitarendező Fórum részére a bírói út igénybevételét.
 11. k) a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a Nyilvántartásban a 4.3 pont szerint rögzítette, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a domainre a szükséges igazolások csatolásával a 6.3.3 pontnak megfelelő személlyel delegálás-igénylési és fenntartási szerződést kötött.

6.2       A delegálás visszavonását a delegálás törlése követi. A delegálás törlésekor a domain-használat joga visszaszáll a Nyilvántartóra, amely azt új igénylésre felszabadíthatja. Delegálás visszavonására vagy törlésére csak a Nyilvántartó jogosult.

6.3       A delegálás törlését a 6.1 d), e), f), g), h), k) pontok valamelyike miatti visszavonást követően 60 nap türelmi idő előzi meg, amely idő alatt a domain kizárólag a szükséges igazolások csatolásával az alábbi személyek jogosultak új igényt benyújtani:
 1. 1) a visszavonáskor nyilvántartott domain-használó, vagy
 2. 2) a domain-használati jog tekintetében a visszavonáskor nyilvántartott volt domain-használó jogutódja, vagy
 3. 3) a domain-használó jogutód nélkül megszűnése és jogerős törlése esetén az, aki:
  1. 1. bizonyítani tudja, hogy a domain igénylésére eredetileg az ő megbízása alapján, illetve kizárólag az ő érdekében vagy használatára került sor, vagy
  2. 2. büntetőjogi felelőssége tudatában, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, hogy:
   1. a) nincs tudomása arról, hogy a Nyilvántartásban szereplő domain-használó, a törlését megelőzően, a domaint bárkire átruházta volna, és
   2. b) a Nyilvántartásban szereplő domain-használó jogerős törlése óta folyamatosan ő használja a domaint, és
   3. c) a fenntartási díjat is ő fizette meg,
    feltéve, hogy a jelen 6.3 3) 2. a) és c) pontokban foglaltak megvalósulásáról az érintett Regisztrátor is nyilatkozik büntető jogi felelőssége tudatában. A jelen 6.3 3) 2. pont szerinti igényléskor domain-igénylő a nyilatkozatát a Regisztrátor részére teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan köteles megküldeni, melyet a Regisztrátor köteles megőrizni, és elektronikus úton a Nyilvántartásba továbbítani.
  3. A 6.3.3) pont alkalmazható a 4.3 pont szerinti eljárás alatt is.

A 7.1 a) és b) pont feltételeit a domain-használati jogosultságot ezen 6.3 pont alapján megszerző személyre is alkalmazni kell.

A türelmi idő alatt a domain a törlés előtti parkolásban váró domainek nyilvános listáján meghirdetésre kerül.

6.4.      Ha a delegálás visszavonására a 6.1. i) vagy j) pont miatt és valamely jogi vagy természetes személy jogai védelme érdekében került sor, a delegálás törlését 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az jogosult új igényt benyújtani, akinek kérelmére illetőleg jogai védelme érdekében a visszavonás történt.

6.5       A delegálás visszavonására a 6.1. g) pont alapján kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Nyilvántartóhoz érkezett bejelentést követően vagy a Nyilvántartó arra vonatkozó gyanúját követően, hogy:

 1. a) akár a domain-használó, akár az adminisztratív kapcsolattartó e-mail vagy postai címe nem valós, vagy
 2. b) a domain-használó nem valós vagy meghalt vagy megszűnt,

a Nyilvántartónak a valós adatok közlésére hozzájuk és az érintett domain-használó Regisztrátorához intézett felhívása eredménytelen marad vagy a könyvelt postai küldeményként, megküldött felhívást a posta a domain-használó részére vagy az adminisztratív kapcsolattartó részére a valótlan adatok miatt nem tudja kézbesíteni.

6.6       A 6.3 3) pont alapján legfeljebb 2022. január 31. napjáig lehet domain igénylést benyújtani, azt követően erre nincs lehetőség.

7.   A delegálás átruházása

7.1    A domain-használó a domain használati jogát új domain-igénylőre ruházhatja át, feltéve, hogy:
 1. a) Az új domain-igénylő egy általa választott Regisztrátor részére a domain fenntartására az 1.2.2 pontnak megfelelő igénylést nyújt be, az adott Regisztrátor szerződéses feltételei szerint.
 2. b) a 7.2 pontban részletezett egyes esetekben az átruházás kötelező feltétele, máskor opcionális kelléke az, hogy az új domain-igénylő az átruházást az átruházó domain-használó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatát a Regisztrátornak megküldje. A nyilatkozatot a Regisztrátor elektronikus úton továbbítja a Nyilvántartásba. A különböző esetek a következő alpontokban kerülnek részletezésre.

Az átruházási eljárás a Regisztrátornál az a) pontban leírt igényléssel kezdődik. Az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba. A hatályba lépéssel az átruházó domain-használó delegálás-fenntartási szerződése automatikusan megszűnik.

7.2    Az átruházás különböző esetei

7.2.1    Átruházás amikor okirat alapon nyilvántartott domain esetében az új igénylő okirat alapú igénylést nyújt be:

 1. a) Ebben az esetben az átruházás feltétele, hogy az új domain-igénylő eleget tegyen a 7.1.b) pontban foglaltaknak.
 2. b) Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között az átruházó domain-használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is.

7.2.2    Átruházás, amikor megerősítő eljárás alapon nyilvántartott domain esetében az új igénylő okirat alapú igénylést nyújt be:

 1. a) Ebben az esetben az átruházó domain-használó az átruházást megerősítő eljárással engedélyezi. A megerősítő eljárás során az átruházónak lehetősége van elutasítani az átruházást.
 2. b) Az új domain-igénylő eleget tesz a 7.1.b) pontban foglaltaknak.
 3. c) Amennyiben az új domain-igénylő eleget tesz a 7.1.b) pontban foglaltaknak, valamint az átruházó a megerősítő eljárásban 14 napon belül nem utasítja el az átruházást, úgy a domain az új domain-igénylő számára kerül delegálásra.

7.2.3    Átruházás, amikor okirat alapján nyilvántartott domain név esetében az új igénylő a domaint megerősítő eljárás alapján igényli:

 1. a) Ebben az esetben az átruházás feltétele, hogy az új domain-igénylő eleget tegyen a 7.1.b) pontban foglaltaknak.

7.2.4    Átruházás, amikor megerősítő eljárás alapon nyilvántartott domain esetében az új igénylő a domaint megerősítő eljárás keretében igényli:

 1. a) Ebben az esetben az átruházó domain-használó az átruházást megerősítő eljárással engedélyezi.
 2. b) Az új domain-igénylő a saját nagyobb biztonsága érdekében eleget tehet a 7.1.b) pontban foglaltaknak.

7.2.5    Amennyiben egy megerősítő eljárás alapján nyilvántartott domain esetében az átruházás után a korábbi domain-használó arra hivatkozva, hogy az átruházás az erre irányuló akarata hiányában, valamely faktorával visszaélve történt, úgy 30 napon belül van lehetősége egy Regisztrátorhoz panaszt benyújtani, és visszakövetelni a domain-használati jogosultságát. A korábbi domain-használó panaszát bármelyik regisztrátor befogadhatja, de a domain regisztrátorának kötelessége befogadni és a Nyilvántartásban a panaszt rögzíteni. Amennyiben az átruházás regisztrátor váltással együtt történt, úgy a panaszt az előző domain-használó regisztrátora is köteles befogadni.

Az eljáró regisztrátornak fel kell szólítania az új domain használót, hogy 5 munkanapon belül küldje meg az átruházó okiratot. Amennyiben az új domain-használó a felhívás ellenére az átruházó okiratot nem küldi a panaszt kezelő Regisztrátornak, a Nyilvántartó az átruházás előtti eredeti állapotot helyreállítja azzal, hogy a domainre 30 napos határidővel átruházási tilalmat jegyez be.

A korábbi domain-használó az átruházó okiratnak a regisztrátor részére történő megküldése napjától számított 30 napon belül, míg az új domain-használó az eredeti állapot helyreállításának napjától számított 30 napon belül kérheti a Regisztrációs Döntnök 10.7 szerinti alternatív vitarendezési eljárásának lefolytatását. Az alternatív vitarendezési eljárás időtartamának idejére a domainre bejegyzett átruházási korlátozás meghosszabbodik.

7.2.6    Amennyiben egy átruházási folyamat során az átruházó megerősítő eljárással engedélyezi az átruházást, úgy azt követően 30 napig az adott domain újabb átruházása nem kezdeményezhető.

7.2.7    Az átruházás a domain lejárati dátumát nem befolyásolja.

7.3       Bíróság vagy az Alternatív Vitarendező Fórum is dönthet a domainnek egy kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1 a) pontjaiban előírt feltételeknek továbbá a Nyilvántartó részére a Regisztrátor által vagy egyéb módon megküldésre kerül a döntés vagy határozat.

7.4       A domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó – a 8.2 pontban meghatározottak kivételével – nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.

V. Fejezet: Jogviták

8.   Általános szabályok

8.1       A Szabályzatnak való megfeleléssel kapcsolatban a domain-igénylő és a Regisztrátor között keletkezett vita esetén a Regisztrátor, illetve, ha a Regisztrátor kéri, a Nyilvántartó álláspontja döntő. Abban az esetben, ha a vita a Regisztrátor és a Nyilvántartó között keletkezik, akkor a Nyilvántartó álláspontja a meghatározó.

8.2       A domainről folyó jogvita tényét az eljárást kezdeményező fél erre irányuló kérelme vagy a bíróság döntése alapján a Nyilvántartó a Nyilvántartásban rögzíti. Ilyen kérelem esetén a domain átruházása a 7.4 pont szerint korlátozásra kerül.

8.3       A domain igényléssel és használattal kapcsolatos jogvitákban az Alternatív Vitarendező Fórum eljárását lehet igénybe venni. A domain delegálását megelőzően keletkező jogvitákban a Tanácsadó Testület jár el, a már delegált domainekre vonatkozó jogvitákban a Regisztrációs Döntnök, valamint a delegált domainek alatt közölt jogsértő tartalom miatt kezdeményezett jogvitákban a Hotline Döntnöki Fórum. Az Alternatív Vitarendező Fórum a rá vonatkozó, és a Nyilvántartó weboldalán, valamint az Alternatív Vitarendező Fórum honlapján közzétett szabályok szerint jár el.

8.4       A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum állásfoglalásának, határozatának, illetve döntésének, és a domain delegálása, a már delegált domain delegálásának a visszavonása és átruházása kérdésében annak megfelelően jár el. Sem a Nyilvántartó, sem a Regisztrátor nem felel azért, mert végrehajtja az Alternatív Vitarendező Fórum döntését.

8.5       Az Alternatív Vitarendező Fórum döntését követően a domain-használó által kezdeményezett bírósági eljárást az alternatív vitarendezési eljárást kezdeményező személlyel (Panaszos vagy Kérelmező) szemben kell megindítani. Sem a Nyilvántartó, sem az Alternatív Vitarendező Fórumot fenntartó szervezet, sem a döntésben részt vevő döntnök nem változtathatja meg a döntést. A Nyilvántartó a domain-használó keresetének helyt adó végrehajtható bírósági határozat esetén az eredeti állapotot helyreállítja.

8.6       Az Alternatív Vitarendező Fórum szolgáltatást a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által erre kijelölt, mind a Nyilvántartótól, mind a Regisztrátoroktól elkülönülő szervezet független szakértő tanácsadóin, illetve döntnökein keresztül nyújtja.

9.   Jogviták intézése a delegálást megelőzően (a Tanácsadó Testület eljárása)

9.1       Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott domain-igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik, az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti. A Panaszos a kifogását, annak okát megjelölve bármely általa választott Regisztrátornál előterjesztheti olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését a kifogásolt igény kihirdetésének kezdő napjától számított 8 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja, és a panaszt a kezdő naptól számított 14 napon belül benyújtsa. A határidő elmulasztása esetén az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását nem lehet kérni. A Panaszos kifogását a kifogásolt igény Regisztrátora átvenni köteles, míg más Regisztrátor az átvételről szabadon dönthet. Más Regisztrátor nem tehető felelőssé semmilyen kárért, ami a Panaszost a kifogás átvételének megtagadása esetén érhette.

A Panaszos a panasza előterjesztésével egyidejűleg nyilatkozik az Adatvédelmi Tájékoztató szerint személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásáról.

9.2       Az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárásának megindítására nyitva álló határidő elmulasztása nem értelmezhető akként, hogy a domain név választásával kapcsolatos jogairól az érintett bármilyen módon lemondott volna, és a választott domain névnek a domain-igénylő részére történő delegálásához hozzájárult volna.

9.3       Ha egy nyilvántartásba vett igény teljesítése nem történik meg, mert a Nyilvántartó álláspontja szerint az a Szabályzat előírásainak nem felel meg, akkor a domain-igénylőt erről Regisztrátora az ok megjelölésével haladéktalanul értesíti. A domain-igénylő ez esetben az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti Regisztrátoránál olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését az elutasítástól számított 14 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.

9.4       A Tanácsadó Testület az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban elvi vagy eseti állásfoglalást hoz. A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.

9.5.      Az elvi állásfoglalás a Regisztrátorokra és a Nyilvántartóra kötelező általános iránymutatást tartalmaz az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban. A Tanácsadó Testület elvi állásfoglalását a Nyilvántartó kérheti.

9.6       Az eseti állásfoglalás konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását a delegálást megelőzően kérheti a Nyilvántartó vagy bármely Regisztrátor saját elhatározásból, illetve a domain-igénylő vagy az igényléssel szemben kifogást előterjesztő Panaszos megbízása alapján. Az eljárás megindítására vonatkozó megbízás elfogadását a Regisztrátor függővé teheti attól, hogy a megbízó az eljárási díjat befizesse, illetve letétbe helyezze.

9.7       A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain az adott domain-igénylő számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, amennyiben az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

9.8       A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásának eljárási díját a domain-igénylő Regisztrátora köteles megfizetni a Nyilvántartónak, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a Panaszolt domain igénylése nem teljesíthető. Ha a Panaszolt domain-igénylése teljesíthető, a díjat

 1. a) a 9.1 szerint indított eljárás esetén a Panaszos Regisztrátora köteles megfizetni,
 2. b) a 9.3 szerint indított eljárás esetén a Nyilvántartót terheli.

A Regisztrátor jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.

9.10     A Tanácsadó Testület eljárást lehet kérni a 7.2.5 pontban szabályozottak szerint a domain átruházásával kapcsolatos jogvita esetén is. A Tanácsadó Testület eljárására a jelen, 9. pontban rögzítettek vonatkoznak a 7.2.5 pontban meghatározott eltérésekkel.

10.   Jogviták intézése a delegálást követően (a Regisztrációs Döntnök eljárása)

10.1     A domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok szerint jár el.

10.2     A domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek a kérelmezett domain-használótól történő visszavonását, illetve átruházását az, akinek ehhez a névhez névhasználati joga fűződik, az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, a Regisztrációs Döntnök szabályzatában foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmezőnek be kell fizetnie a Regisztrációs Döntnök szabályzatában meghatározott összegű eljárási díjat.

10.3     Az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név delegálásának visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el,

 1. a) amennyiben:
  aa)       a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név vagy
  ab)       amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,
 • b) és amennyiben:
 • ba)       a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy
 • bb)      a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

10.4     A Kérelmezett javára a jogos érdek, illetve terhére a rosszhiszeműség megállapíthatóságának részletes szabályait a Regisztrációs Döntnök szabályzata tartalmazza.

10.5     A Regisztrátor és a Nyilvántartó a Regisztrációs Döntnök döntését a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével végrehajtja. Abban az esetben, ha a domain-használója a 30 napos határidő alatt igazolja, hogy a domain delegálás visszavonását, illetve a Kérelmező részére történő átruházását elrendelő döntés közlését követően a kérelmezővel szemben a domain általa történő további használata végett keresetet terjesztett elő, a döntés végrehajtását a Regisztrátor és a Nyilvántartó felfüggeszti. A keresetindítás vagy annak igazolásának elmulasztása esetén, illetve az eljárást jogerősen lezáró, érdemben a döntéssel nem ellentétes bírósági határozatról szóló értesítés esetén a döntést a Regisztrátor és a Nyilvántartó végrehajtja.

10.6     A 3.6.5. pont szerinti jogvita esetén a Nyilvántartó panaszt elutasító döntésével szemben a domain használó a Regisztrációs Döntnök eljárását kezdeményezheti a Nyilvántartónál előterjesztett kérelemmel. A Nyilvántartó a határidőben előterjesztett kérelmet továbbbítja a Reggisztrációs Döntnökhöz. A Döntnök egy személyben jár el, és az elé tárt előadások és bizonyítékok alapján 30 napon belül döntést hoz.

10.7.    A 7.2.5. pont szerinti jogvita a Regisztrációs Döntnökhöz előterjesztett kérelemre indul. A vita a korábbi domainhasználó és az új domain használó, mint felek között zajlik, a kérelmet a másik féllel szemben kell a meghatározott 30 napos határidőn belül a Regisztrációs Döntnök részére elektronikus formában megküldeni. A kérelmezett fél a részére megküldött kérelemre 15 napon belül terjesztheti elő érdemi védekezését. A Regisztrációs Döntnök egyszemélyben jár el, és a felek előterjesztése, és az azokhoz csatolt bizonyítékk alapján 30 napon belül hozza meg a döntését.

10.8     A Kérelmező és a Kérelmezett közös megállapodás alapján, illetve a Nyilvántartó és a Regisztrátorok a domain-használóval szemben a domain regisztrálásával, fenntartásával vagy használatával kapcsolatos vita eldöntésére bármikor delegált domain nevek vonatkozásában, illetve más, a jelen Szabályzatban megállapított eseteken kívüli jogvitás kérdésekre is igénybe veheti az Alternatív Vitarendező Fórumot.

VI. Fejezet: Egyéb rendelkezések

11.   A domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények

A domain-igénylőnek, illetve a domain-használónak az alábbiakban meghatározott technikai működőképességre vonatkozó követelmények teljesüléséről már a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásakor, majd azt követően is, a delegálás fenntartásának ideje alatt folyamatosan gondoskodnia kell:

11.1     Az Internetről állandó IPv4 vagy IPv6 összeköttetéssel, folyamatosan elérhető legyen és működjön legalább két domain név szerver, amelyek hitelesen válaszolnak az adott domainre vonatkozóan az 53-as TCP és UDP portokra érkező kérésekre.

11.2     A domain név szerverek között legyen legalább kettő, amely IPv4 protokollon egymástól független állandó internet hálózati elérhetőséggel rendelkezik.

11.3     Az adott domain zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen.

12.   Adminisztratív kapcsolattartó

12.1     A domain-igénylő vagy domain-használó köteles a domain delegálásával, regisztrálásával, fenntartásával, illetve a domain használattal kapcsolatos ügyekben történő képviseletre adminisztratív kapcsolattartót megjelölni.

12.2     Ha a domain-igénylő vagy domain-használó másként nem rendelkezik, akkor az adminisztratív kapcsolattartónak saját magát kell tekinteni, amennyiben a 12.4 pontban említett feltételeknek megfelel. A domain-igénylő vagy domain-használó adminisztratív kapcsolattartásra csak jogi személyt vagy egyéni vállalkozót hatalmazhat meg, és kizárólagosan felelős azért, hogy a meghatalmazott ennek következményeit vállalja. Az adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt egyéni vállalkozó adószámát rögzíteni kell a Nyilvántartásban.

12.3     Az adminisztratív kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokról a domain-használó, illetőleg maga az adminisztratív kapcsolattartó köteles a Regisztrátort értesíteni. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért a kárért, amely abból ered, hogy a változásokról elmulasztották a Regisztrátort értesíteni. A változások bejelentésének elmulasztása a domain delegálásnak a Szabályzat 6.1 g) pontja szerinti visszavonását eredményezheti.

12.4     Az adminisztratív kapcsolattartónak rendelkeznie kell működő e-mail címmel és magyarországi postacímmel, valamint képesnek kell lennie magyar nyelvű kommunikációra.

12.5     A domain-igénylőhöz, illetve domain-használóhoz intézett hivatalos értesítéseket, felhívásokat az adminisztratív kapcsolattartónak a Nyilvántartásban szereplő e-mail címére vagy postai címére kell küldeni. Saját felelőssége, hogy a Nyilvántartásban szereplő címeket úgy aktualizálja, hogy az oda címzett értesítésekről, felhívásokról haladéktalanul értesüljön. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel az értesítés elmulasztásából eredő kárért, ha az adminisztratív kapcsolattartó a Nyilvántartásban szereplő címen nem érhető el.

12.6     Ha az adminisztratív kapcsolattartó a domain-használótól különböző természetes személy a személyes adatainak törlését kéri, a domain-használónak 60 napon belül gondoskodnia kell új adminisztratív kapcsolattartó kijelöléséről. Erre a Regisztrátornak fel kell szólítania a domain-használót.

12.7     Amennyiben a domain-használó a megadott határidőn belül nem gondoskodik új adminisztratív kapcsolattartó kijelöléséről, úgy a Regisztrátor a domain-használó egyidejű értesítése mellett, automatikusan a domain-használót rögzíti a Nyilvántartásban új adminisztratív kapcsolattartóként, amennyiben a 12.4. pontban leírt feltételeknek megfelel, ellenkező esetben a Regisztrátor saját magát rögzíti a Nyilvántartásban adminisztratív kapcsolattartóként. A Regisztrátornak a domain-használót az új adminisztratív kapcsolattartó automatikus rögzítéséről értesítenie kell.

12.8     Amennyiben a domainre vonatkozóan a domain-használó nem rendelkezik érvényes delegálás-fenntartási megállapodással (például a Regisztrátor megszűnt, vagy a Regisztrátor felmondta – de ide nem értve a 6.3 pontokban foglalt eseteket), akkor a 12.7 pontban leírt módosításokat a Nyilvántartásban a Nyilvántartó végzi el.

13.   Vegyes rendelkezések

13.1     A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával, valamint az általa adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásuk hiányával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a Szabályzat betartása, az alternatív vitarendezési eljárási döntés, jogerős határozat vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.

13.2     Felek közti kommunikáció: A domain regisztrációs eljárások (pl. igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során az ügyintézés általában elektronikus úton történik. Az emailen elküldött értesítéseket az ellenkező bizonyításáig a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Az így küldött elektronikus dokumentumok hitelességéért a küldő fél, a címzett által megadott e-mail címen történő fogadásért a címzett felelős. A jelen Szabályzat szerinti megerősítő eljárás keretében történő megerősítés esetén a jognyilatkozat megtettnek minősül. A domain ügyintézéssel kapcsolatban a felek közötti kommunikáció során keletkezett emailt minősített elektronikus aláírás hiányában is írásba foglalt okiratnak és hitelesnek kell tekinteni, mint amelynek tartalma az ellenkező bizonyításáig az eredetivel egyező, változtatás nélküli, amelyre bármely fél alappal hivatkozhat.

13.3     Delegálás-igénylési és delegálás-fenntartási megállapodás összevontan is köthető. Bármelyik megállapodás érvénytelen a domain-igénylő vagy domain-használó által a Szabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztató megismerésére, elfogadására és rendelkezéseinek magára nézve kötelezőnek tekintésére tett jognyilatkozata nélkül, illetve semmis minden olyan feltétel, amely ellentétes a Szabályzattal. A domain-igénylő, illetve a domain-használó köteles a domain fenntartás ideje alatt a regisztrációs szerződés(eke)t, elektronikus úton kötött szerződés esetén annak elektronikus úton küldött visszaigazolását is megőrizni. Regisztrátort nem terheli szerződéskötési kötelezettség, így nem felel, ha valamely domain delegálására vagy fenntartására nem kíván szerződést kötni.

13.4     A regisztrációs eljárások (igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során az érintettek (domain-igénylő, domain-használó, átruházó, kedvezményezett, adminisztratív kapcsolattartó stb.) jogosultságát, illetve személyének azonosságát a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó vizsgálhatja, aminek alapja elsősorban:

 1. a) természetes személy esetén:
  1. i.) személyi igazolvány,
  2. ii.) útlevél,
  3. iii.) magyarországi letelepedési engedély,
  4. iv.) jogosítvány,
  5. v.) az európai uniós, Európa Tanács, EGT vagy EFTA tagállam, valamint Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgárságát hitelesen bizonyító okirat,
  6. vi.) születési dátum.
 2. b) jogi személy és egyéni vállalkozó estén:
  1. i.) a jogi személy létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló, vonatkozó hatósági (közigazgatási, közjegyzői, kamarai vagy bírósági) határozat, bejegyző végzés, a nyilvántartásba vételt hitelesen igazoló hivatalos irat, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztető pecséttel ellátott példánya),
  2. ii.) a jogi személy nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány vagy ügyvéd által elkészített aláírás minta);
  3. iii.) egyéni vállalkozó esetén adószámát igazoló dokumentum;
 3. c) védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat;
 4. d) elektronikus tanúsítvány.

13.5     Regisztrátor bármely Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személy vagy egyéni vállalkozó lehet, amely a Szabályzatban meghatározott tevékenység folytatására jogosult, rendelkezik a tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint közte és Nyilvántartó között a regisztrátori tevékenység végzésére feljogosító franchise szerződés van hatályban.

13.6     A Regisztrátor megszűnése, illetve regisztrátori jogosultsága elvesztése esetén a szerződésekben új Regisztrátor léphet a régi helyébe. Ha erre nem kerül sor, akkor a régi Regisztrátor helyett a Nyilvántartó értesíti a régi Regisztrátor által fenntartott domainek domain-használóit a delegálás-fenntartási szerződés megszűnéséről és a Regisztrátor helyett rögzíti ezt a Nyilvántartásban is. Ezt követően a 6.1 e) pont szerint folytatódik az eljárás.

13.7     Ahol szerződés vagy bármely más okirat a Szabályzatot vagy a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket (illetve a szabályok korábbi elnevezését) említi, ott a jelen Szabályzatot kell érteni.

13.8     A korábban delegált domainek esetén a delegálás jogszerűsége a korábban hatályos regisztrációs szabályzatok szerint kerül elbírálásra.

13.9     A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete a jelen Szabályzatban foglalt folyamatok műszaki részleteinek meghatározására Technikai Eljárási Szabályzatot alkothat, amely a jelen Szabályzat mellékletét képezi.

13.10   Jelen Szabályzatra a magyar jog irányadó.

A jelen Domainregisztrációs Szabályzat 2021.07.01-én lépett hatályba.

[i] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegy adatbázisa (E-KUTATÁS) a 06-80-345678 zöld számon vagy itt hozzáférhető.
Az EU Védjegy Hivatalának védjegy adatbázisa a itt vagy itt hozzáférhető.

[ii] A Hálózathasználati Irányelvek dokumentum itt érhető el.

*A szemmel látható domain nevek az ékezetes karakterek miatt rövidebbnek látszanak, a kódolás (punycode) miatt.