Viszonteladói szerződés

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS
NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR DOMAIN NÉV REGISZTRÁCIÓRAamely létrejött egyrészről:

Cégnév:Criscomp Informatika Kft.
Székhely:4030 Debrecen, Gyoma u. 17.
Postacím:4030 Debrecen, Gyoma u. 17.
Adószám:13620127-2-09
Közösségi Adószám:HU13620127
Telefon:+36.20.4568929
Fax:+36.52.784585
E-mail:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Domain adminisztrátor e-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(továbbiakban, mint Szolgáltató vagy Regisztrátor)

másrészről:

Név/cégnév:.................................................................................

Lakcím/székhely:.................................................................................

Postacím (ha eltér):.................................................................................

Adószám/szem. ig. sz.:.................................................................................

Telefon:.................................................................................

Fax:.................................................................................

Kapcsolattartó neve:.................................................................................

Kapcsolattartó e-mail címe:..........................................................................


(továbbiakban, mint Viszonteladó)

E szerződést mindkét fél az alábbi szerződésszámmal tartja nyilván saját rendszerében:

CR-DO-2012/……………

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA


1.1 Szolgáltató domain név bejegyzési és egyéb internetes szolgáltatást biztosít Viszonteladó részére. Viszonteladó jogosult Szolgáltatótól, Szolgáltató által biztosított szolgáltatás(oka)t harmadik személy vagy vállalkozás részére igénybe venni. Jelen szerződés alapján Szolgáltató kizárólag Viszonteladóval áll kapcsolatban, így minden esedékes díj Viszonteladót terheli. A szolgáltató csak akkor lép kapcsolatba a domain tulajdonosával ha a viszonteladói szerződés megszűnik és bármilyen díj esedékessé válik az érintett domainnel kapcsolatban. A szolgáltatás különösen a ".hu" felső szintű közdomain vagy ennek bármely második szintű közdomainje alatti domain nevek regisztrációjára valamint a Szolgáltató által az 1. mellékletben meghatározott domain végződések és szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.


II. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI


2.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóhoz Viszonteladótól beérkező – minden szükséges dokumentummal rendelkező, működőképes - domain név regisztrációs igényeket a megfelelő NYILVÁNTARTÓ felé továbbítja, regisztrálja, annak működési szabályzata szerint. Az esetleges késésből vagy az érintett NYILVÁNTARTÓ működési szabályzatának be nem tartásából eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

2.2 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Viszonteladó adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja - hacsak erre jogszabály nem kötelezi.

2.3 Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben szereplő szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás jelen szerződés megkötése után azonnal használatba vehető.

2.4 Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatásért jelen szerződés VI. pontjában meghatározott összegeket a Viszonteladó által Szolgáltatónál feltölthető PrePaid egyenlegről levonni. 

2.5 Szolgáltató a PrePaid egyenlegek feltöltését az 1. melléklet szerinti "PrePaid feltételek" táblázatban található feltételekkel és határidőre köteles teljesíteni.

2.6 Szolgáltató a Viszonteladó PrePaid egyenlegének negatív értékre csökkenése estén nem köteles új szolgáltatási igényt fogadni/teljesíteni illetve jogosult a még meg nem újított ( pl. fedezethiány miatti domain név megújításokat) szolgáltatásokat felmondani. Az ebből eredő bárminemű kárért semmiféle felelősség a Szolgáltatót nem terheli.

III. VISZONTELADÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI


3.1 Viszonteladó vállalja, hogy jelen szerződés tárgyában szereplő szolgáltatásokat (domain név regisztráció, domain név átregisztrálás, stb. ) ügyfeleinek értékesíti, a rá háruló adminisztrációs ügyeket intézi, a szolgáltatáshoz szükséges technikai beállításokat kialakítja. Viszonteladó kijelenti, hogy rendelkezik mindazon technikai és személyi feltétellel, amely e szerződés megkötéséből adódóan e szerződésben vállaltakat teljesíteni tudja.

3.2 Viszonteladó jogosult Szolgáltatótól megrendelt, Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat harmadik személy vagy vállalkozás részére igénybe venni. Ennek díjszabását Viszonteladó saját hatáskörében állapítja meg.

3.3 Viszonteladó jogosult Szolgáltató nevének és elérhetőségének feltüntetésére, amennyiben az Szolgáltató érdekeit nem sérti.

3.4 Viszonteladó tevékenységéhez szükséges adminisztratív és egyéb (pl. technikai) feltételek meglétéről Viszonteladó gondoskodik. Igény esetén Szolgáltató - külön díjazás ellenében - ezek biztosításában közreműködik.

3.5 Viszonteladó köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót haladéktalanul, írásban (postai levél, fax vagy e-mail) értesíteni.

3.6 Viszonteladó korlátlanul felel az általa kezelt információk felhasználásából eredő esetleges anyagi és nem anyagi károkért.

3.7 Viszonteladó vállalja, hogy az általa továbbított domain igények mindenben megfelelnek a a domain végződés NYILVÁNTARTÓJA által támasztott követelményeknek.
( pl. .hu esetében http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html, stb. ).

3.8 Viszonteladó köteles Szolgáltató által Viszonteladónak előzetesen bejelentett karbantartási és fejlesztési célzattal történő szolgáltatási szünetekről Felhasználóit értesíteni.

3.9 Viszonteladó vállalja, hogy a viszonteladói oldalon tárolt vagy e szerződésben rögzített e-mail címre megküldött számlát, amelyet szolgáltató állított ki, aláírás és pecsét nélkül is elfogadja (1992. évi LXXIV. törvény - közismert nevén ÁFA-törvény - szerint így is érvényes a kiállított számla) és saját költségére kinyomtatja. Amennyiben Viszonteladó ragaszkodik a kézből kézbe történő számla átadáshoz Szolgáltató székhelyén személyesen átvehető vagy kérheti postai úton történő átadását 1. mellékletben szereplő feltételeknek megfelelően.

3.10 Viszonteladó vállalja, hogy PrePaid egyenlegét pozitív értéken tartja. PrePaid egyenleg feltöltése esetén csak és kizárólag ebben a szerződésben meghatározott szerződésszámot adja meg közleményként - kisbetűvel - bármilyen tranzakció esetén.

3.11 Viszonteladó vállalja, hogy Szolgáltató által kialakított viszonteladói felületet az ott leírtak betartásával, szakszerűen használja, bármilyen hiba esetén azt azonnal jelzi Szolgáltató felé. A viszonteladói felületen meghirdetett szerződést illetve annak módosításait a meghírdetéstől számított 8 napon belül kiértékeli.IV. SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, ÜGYMENET


4.1 Regisztrációs műveletek végzéséhez a NYILVÁNTARTÓ által megkövetelt dokumentumok szükségesek, amelyek pontos szabályozása (formája, megkövetelt tartalmai, stb.) a viszonteladói oldalon a "DOMAIN REGISZTRÁCIÓ -> SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK" menüpontban található meg! A dokumentumok változásáról Viszonteladót Regisztrátor a viszonteladói oldalon értesíti.

4.2 A regisztrációval kapcsolatos folyamatok a viszonteladói oldalon közzétett elektronikus formában történnek (új igény bejelentés, átkérés, adatmódosítás, stb).

4.3 A regisztrációval kapcsolatos folyamatokat a Szolgáltató által adható API/API KEY segítségével távolról is elvégezhető. Ezek a programozási felületek dokumentációja és beállítási leírása a viszonteladói felületen külön menüpontban/dokumentumban érhető el. Használatának végeredménye megegyezik a viszonteladói felületen indított tranzakciók eredményeivel.

4.4 A gördülékenyebb munkavégzés érdekében Regisztrátor FAQ/GYIK menüpontot működtet amelyben a leggyakrabban feltett kérdések és állásfoglalások találhatóak meg.

4.5 Viszonteladó ingyenesen igényelhet DNS1 és/vagy DNS2 szolgáltatás biztosítását Szolgáltatótól, amelynek kezelése minden esetben Viszonteladó feladata! A DNS szolgáltatás felületét biztosító szoftvert nem Regisztrátor készítette, annak fejlesztése nem feladata, a helytelen működésből eredő hibákért Regisztrátor nem felel!

V. A VISZONTELADÓ BESOROLÁSA


5.1 Szolgáltató a Viszonteladó PrePaid egyenlegéből levonandó díjakat a viszonteladói besorolás alapján határozza meg.

5.2 Szolgáltató az alábbi besorolásokat alkalmazza, amelyet a Szolgáltató kezelésében lévő, Viszonteladó megbízásából sikeresen beregisztrált/átvett, élő domain nevek száma alapján határoz meg:
- bronz (1. - 20. db domain név)
- ezüst (21. – 50. db domain név)
- arany (51. és a felett vagy szerverhosting TS-10)
- platina (szerverhosting - TS100 vagy felette)

VI. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI


6.1 Az igénybevett domain/egyéb szolgáltatások fizetendő díjai a viszonteladó besorolásától függ. Az alkalmazandó díjakat a viszontealdói felület „AKTUÁLIS ÁRAK” menüpont "PrePaid árlista" almenüje tartalmazza. A szerződés megkötésének pillanatában ezeket az árakat az 1. melléklet tartalmazza.

6.2 A Szolgáltató az árakat bármikor felülvizsgálhatja de legalább 10 nappal a változás előtt köteles a viszonteladói oldalon publikálni, meghírdetni azokat. A meghírdetés kötelezettsége csak a .hu végződésű domain nevekre terjed ki ( így pl. nem terjed a nemzetközi szolgáltatásokra).

6.3 A Szolgáltató jogosult akciós árakat és feltételeket meghatározni amelyet az 1. mellékletben tüntet fel, az akció időtartamával és feltételeivel egyidejűleg, ezekre nem vonatkozik a 6.2 pontban jelzett meghírdetési idő betartása.

VII. SZÁMLÁZÁSI REND ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1 Szolgáltató Viszonteladó "PrePaid egyenleg"-ére magyarországi bankszámlaszámról érkezett összegeket legkésőbb a megérkezést követő első munkanapon jóváírja és kiállítja a számlát a beérkezett összegről. Ezt a számlát a 3.9 pontnak megfelelően Viszonteladó köteles feldolgozni, kiértékelni.

7.2 Viszonteladó "PrePaid egyenlegén" található fel nem használt összegére semmilyen kamatot vagy hasonló jellegű jóváírást nem követel. A Viszonteladó fel nem használt "PrePaid egyenlege" nem évül el. A szerződés esetleges jogfolytonosság nélküli megszűnésével Szolgáltató írásos kérelmére visszafizeti.

7.3 Szolgáltató Viszonteladó adminisztrációjából eredő hibákért díjvisszatérítésre, kártérítésre nem kötelezhető. Ilyen eseteknek minősül pl. negatív előjelű "PrePaid egyenleg" esetén a meghiusúlt tranzakciók miatt bekövetkezett bárminemű vélt vagy valós kár.

VIII. ADATVÉDELEM

8.1 A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés minden pontja bizalmas információt tartalmaz, azt a másik fél írásos beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adják tovább. Ez alól kivételt képeznek a felek jogi és gazdasági képviseletét ellátó cégek.

8.2 A domain igénylő adatai alapvetően nyilvánosak, azonban ettől az egyes Nyilvántartó szervezetek saját szabályzatai eltérhetnek, erről Viszonteladó köteles tájékoztatni ügyfeleit.

IX. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

9.1 Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik.

9.2 Feleket megilleti a szerződés indoklás nélküli felmondásának joga csak és kizárólag postai úton megküldött formában, a tartozások rendezése után.

9.3 Mindkét felet megilleti a szerződés azonnali felmondásának joga csak és kizárólag postai úton megküldött formában, ha a másik fél súlyosan megszegi jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit és többszöri felszólításra sem elégíti ki azokat. Egyéb esetben azonnali felmondás nincs.

X. VIS MAJOR

10.1 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, NYILVÁNTARTÓ rendszerének működésbeli hibája, elérhetetlensége, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1 Szolgáltató és Viszonteladó kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.

11.2 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

11.3 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Debreceni Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

11.4 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai érvényesek.

11.5 Jelen szerződésben közölt árak nem tartalmazzák a mindenkori ÁFA összegét.

11.6 A szerződés csak az összes aláírt lappal együtt érvényes.

11.7 Jelen szerződést Szolgáltató - Viszonteladó értesítése mellett - bármely időpontban változtathatja. Viszonteladó a publikálástól (pl. viszonteladói felületen vagy hírlevélben történő hivatkozás ) számított 8 napon belül kifogással élhet, ellenkező esetben a módosított szerződést Szolgáltató elfogadottnak tekinti!

11.8 Jelen szerződés megkötésével - jogfolytonosság mellett - a korábban megkötött és aktív CR-DO-2006/; CR-DO-2007/; CR-DO-2008/; CR-DO-2009/ sorszámmal kezdődő szerződések érvényüket vesztik!


Kelt: ………………………, 2012. ……………………………… ………
________________________ ________________________
Szolgáltató Viszonteladó